Työhyvinvointi ei ole itsestäänselvyys

Työn vaatimukset ja henkinen kuormittavuus kasvavat jatkuvasti. Silti eläkeikä hilautuu hitaasti mutta varmasti ylöspäin. Työkyvyn oletetaan säilyvän hyvänä tai vähintään kohtuullisena työuran loppuun saakka, vaikka iän mukanaan tuomat fysiologiset muutokset heikentävät suorituskykyä vuosi vuodelta. Fyysisen työn kuormittavuus ei helpotu iän karttuessa, sillä kaksikymmentäkiloinen laatikko painaa kaksikymppisenä ja kuusikymppisenä saman verran, vaikka lihasten sekä verenkiertoelimistön suorituskyky on heikentynyt jo keskimäärin 30 prosenttia.

Työkyky tarkoittaa ihmisen työnkuvan ja toimintaedellytysten keskinäistä vastaavuutta. Hyvinvointi taas on kokemusperäinen mielentila, johon liittyy ihmisen elämän eri puolet vaihtelevilla suhteilla. Työhyvinvoinnissa painottuu työ ja siitä johtuvat kokemukset. Kokeminen on yksilöllistä. Siihen vaikuttavat ihmisen tunnetila, arvot, odotukset ja kenties elämän ja työn kohdalle asetetut tavoitteet.

Terveys, henkilökohtaisen elämän tilanne, tunnetilat, henkilökohtaiset arvot ja arvostukset, harrastukset ja sosiaaliset verkostot, erityisesti parisuhde ja perhesuhteet, vaikuttavat hyvinvointiin jokaisen kohdalla. Näillä voi olla myös eritasoisia vaikutuksia työntekijän työssä kokemiin asioihin ja henkilösuhteisiin. Toisaalta työssä koetut paineet ja stressi heijastuvat myös ihmisten yksityiselämään, joskus hyvinkin hankalasti.

Työssä koettu hyvinvointi on tutkimusten mukaan selvästi positiivisessa suhteessa työn laatuun, tuottavuuteen ja käänteisessä suhteessa sairauspoissaoloihin ja ennenaikaiseen eläköitymiseen. Työhyvinvointiin myönteisesti vaikuttavia tekijöitä ovat oikeudenmukaiseksi koettu johtamiskulttuuri, työntekijöiden kokemus mahdollisuuksista vaikuttaa omaa työtään koskeviin päätöksiin ja työntekijöiden ammattitaito sekä hyvinvointi ja niiden ylläpitoon tehdyt panostukset. Työn mielekkyys tulee merkityksellisyyden ja mielekkyyden kokemuksista. Mielekäs työ motivoi ja lisää työhyvinvointia.

Työikäisten ihmisten rappeutuminen on tulevaisuudessa vakava paikka niin työnantajille kuin yhteiskunnallekin. Erityisen huolestuttavaa on, että ikääntymistä vastaavia rappeutumismuutoksia voidaan havaita jo lapsilla ja nuorilla, jos elimistöä ei ole kuormitettu luonnollisella tavalla. Kuormitus tarkoittaa tässä yhteydessä leikkimistä, pelaamista sekä kehon monipuolista käyttämistä siihen, mihin se on luotu, eli liikkumiseen. Jos pelkistä sanoista ei päästä tekemisen ja toiminnan tasolle, ei kukaan osaa sanoa, minkälainen lasku meille tulevaisuudessa tulee maksettavaksi.

Liikunnalla, oli se sitten ulkoilua, leikkimistä, pelaamista tai kilpailemista, on lukuisia positiivisia vaikutuksia elimistöön. Kaikki liikkuminen vahvistaa kudoksia: Sydän, luut, lihakset, jänteet ja rustokudokset vahvistuvat. Sopiva liikunta hidastaa ja ehkäisee elimistön rappeutumis- ja vanhenemismuutoksia. Liikunta tehostaa aineenvaihduntaa ja ehkäisee ylipainoisuutta. Liikunta vaikuttaa suotuisasti korkeaan verenpaineeseen, purkaa stressiä ja jännitystiloja, lisää henkistä suorituskykyä sekä parantaa lihastasapainoa ja ryhtiä.

Liikunnalla ja ergonomisilla toimenpiteillä voidaan vaikuttaa työhyvinvointiin huomattavasti. Kun fyysistä suorituskykyä on reservissä, ei työ kuormita ylettömästi ja energiaa riittää ponnisteluihin, palautumiseen ja itsestä sekä muista huolehtimiseen. Hyväkuntoinen ja energinen työtoveri jaksaa hymyillä ja huomioida asiakkaat sekä työyhteisön muut jäsenet, eikä seuraavien sääntöjen noudattaminen tee tiukkaakaan.

Ihminen on fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen olento. Fyysiseen hyvinvointiin panostaminen on helpoin reitti vaikuttaa myös henkiseen sekä sosiaaliseenkin hyvinvointiin. Vaikka oman hyvinvoinnin edistäminen sekä työkyvystä huolehtiminen on pääsääntöisesti jokaisen työntekijän omalla vastuulla, kannattaa työnantajan tukea ponnistuksia resurssiensa puitteissa. Se voi parhaimmillaan näkyä paitsi tuloslaskelman alimmalla rivillä, myös rekrytoinnin sekä sitouttamisen kilpailuetuna ja yritysimagon positiivisena nousuna.

Subscribe

Get the latest in wellness innovation.